پاورپوینت آماده; موضوع بررسی عدم تقارن اطلاعاتی،افشا و بازار سرمایه

پاورپوینت آماده; موضوع بررسی عدم تقارن اطلاعاتی،افشا و بازار سرمایه

پاورپوینت آماده;  موضوع بررسی عدم تقارن اطلاعاتی،افشا و بازار سرمایه

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 24 اسلاید


به نام آنکه علی(ع)رابه جهانیان عطا فرمود. موضوع: بررسی عدم تقارن اطلاعاتی،افشا و بازار سرمایهعدم تقارن اطلاعاتي،افشاء و بازارسرمايه √در حوزه اقتصاد موضوع تخصيص بهينه منابع همواره مورد توجه نظريه پردازان بوده است.عموم نظريه پردازان بر اين باورند كه حداقل به دو دليل همراه كردن پس اندازها با فرصتهاي سرمايه گذاري با مشكلاتي مواجه مي باشد.نخست به جهت ”مشكل اطلاعاتي“،پس اندازكنندگان درخصوص ارزش واقعي فرصت هاي سرمايه گذاري ترديد دارند.دوم ،متعاقب مشاركت مالكان سرمايه در يك فعاليت اقتصادي ،كار آفرينان انگيزه كافي براي سوء استفاده از منابع را داشته لذا“مشكل كارگزاري ”به وجود مي آيد.
√با عنايت به مشكلات فوق،شفافيت اطلاعاتي از طريق گزارشگري و افشاء اجباري و داوطلبانه مي تواند شرايط عملكرد مطلوب بازار سرمايه و اداره اثربخش بنگاه هاي اقتصادي را فراهم آورد.در اين مقاله چارچوبي براي تجزيه و تحليل تصميمات مرتبط با گزارشگري و افشاء در بازار سرمايه ارائه خواهد گرديد وسئوالات كليدي تحقيقات تجربي شناسايي خواهد شد.
مقدمه √گزارشگري و افشاي اطلاعات مالي براي عملكرد مطلوب بازار سرمايه ضروري تلقي مي شود.افشاء،ارائه مجموعه اي از اطلاعات شامل صورت هاي مالي و يادداشت هاي همراه ،بحث و تجزيه و تحليل مديريت ،گزارش حسابرس و بازرس قانوني وساير الزامات مقرر توسط مراجع قانوني و نظارتي نظير سازمان بورس بهادار را در بر مي گيرد.مضافآ بسياري از شركت ها علاوه بر افشاء اجباري اقدام به افشاء داوطلبانه اطلاعاتي نظير پيش بيني مديريت ،ارائه تفسير تحليل گران مالي،استفاده از تارنماي شركت و جرايد مي نمايند.همچنين واسط هاي اطلاعاتي نظير موسسات اعتبار سنجي،كارشناس صنعت وجرايد مالي ،اطلاعاتي پيرامون منتشر مي كنند.

تقاضا براي گزارشگري مالي و افشاء عمدتآ به سبب عدم تقارن اطلاعاتي و رابطه كارگزاري بين مالكان سرمايه و مديريت به وجود مي آيد.قانون گذاران،تدوين كنندگان استاندارد،حسابرسان و ساير نهادها و واسط هاي اطلاعاتي بازار سرمايه شرايط افزايش اعتبار افشاء هاي صورت گرفته توسط مديريت را فراهم مي آورند.

نقش اقتصاد در بازارهاي سرمايه در حوزه اقتصاد همواره موضوع تخصيص بهينه منابع و پس اندازها به فرصت هاي سرمايه گذاري از موضوعات با اهميت بوده است.غالبآ كارآفرينان و بنگاه هاي اقتصادي براي جذب سرمايه ها وپس اندازهاي مردم با هم به رقابت مي پردازند.برغم اينكه پس اندازكنندگان و كارآفرينان ،علاقمند به انجام فعاليت هاي تجاري باهمكاري يكديگر مي باشند اما همراه پس اندازها با فرصت هاي سرمايه گذاري حداقل به دو دليل بسيار سخت وپيچيده مي باشد.اول،كارآفرينان غالبآ نسبت به پس اندازكنندگان اطلاعات بيشتري در خصوص ارزش فرصت هاي سرمايه گذاري تجاري داشته و انگيزه كافي جهت بيش از واقع بيان كردن آن ارزش دارند.بنابراين ،پس انداز كنندگان براي مشاركت در يك فرصت سرمايه گذاري با ”مشكل عدم تقارن اطلاعاتي“مواجه خواهند بود.دوم،متعاقب مشاركت پس اندازكنندگان در يك فعاليت تجاري،كارآفرينان انگيزه كافي براي سوء استفاده از منابع را داشته كه در نتيجه آن“مشكل كارگزاري“بروزخواهد كرد.
مشكل عدم تقارن اطلاعاتي
خرید آنلاین